Română English
 
 
SUPORT CLIENTI
TEL: +40.730.411.277
        +40.786.950.250
Produsele noastre
Produsele noastre
NEWSLETTER
ADAUGA ADRESA DE EMAIL

Termeni și condiții

Home » Suport clienti » Termeni și condiții
 

Servi Therm cu denumirea oficială  S.C. Servi Therm Sat SRL, persoană juridică, are  sediul în Timișoara, str. Pan Halipa, nr. A11, judeţul Timiș, având ca număr de ordine în Registrul Comerţului cu J35/1368/05/06/2015, cod fiscal 34610690, prezintă următoarele aspecte vizând termenii și condițiile. 

 

Domeniul de aplicare:

 • Acești termeni se aplică strict afacerii noastre de vânzări cu clienții noștri, precum și toate celelalte tranzacții fizice sau juridice;
 • Servi Therm Sat SRL își rezervă dreptul de a schimba termenii și condițiile acestui site fără înștiințarea în prealabil;

Încheiere contract între firme:

 • Cataloagele noastre și alte descrieri ale produselor sunt numai în scop informativ și nu constituie o ofertă din punct de vedere juridic;
 • Ne rezervăm dreptul de a accepta o ofertă de la un client într-o perioadă stabilită în scris;
 • Contractul nu va intra în vigoare până când nu am furnizat o confirmare scrisă a comenzii;

 

Prețuri și termene de plată:

 • Prețurile pe care le-am specificat trebuie să fie plătite prin debitare directă, utilizând un mandat de debitare directă SEPA, sau în alt mod, în numerar la livrare. Cambiile nu sunt acceptate;
 • Cecurile sunt acceptate numai în cazuri excepționale, cu acordul nostru expres, scris și în contul de plată;
 • Preţurile produselor sunt indicate în facturi;
 • Acestea sunt în conformitate cu lista de prețuri pentru anul 2019 și ofertele de preț;
 • Cumpărătorul se obligă să plătească preţurile menţionate pe facturile emise de vânzător şi să acceptate irevocabil plata prin semnarea de către delegatul cumpărătorului, reprezentând contravaloarea mărfurilor a căror furnizare face obiectul prezentului contract;
 • Preluarea mărfii de către cumpărător presupune că acesta şi-a dat acordul fără obiecţii asupra cuantumului preţului şi condiţiilor de plată;
 • Cumpărătorul se obligă să deconteze fiecare factură în 21 zile de la data facturării sau la termenul de scadenţă menţionat pe aceasta; 
 • Orice sumă datorată, potrivit prezentului contract, este scadentă în ziua împlinirii termenului stipulat, cumpărătorul fiind de drept pus în întârziere fără a fi necesară îndeplinirea altor formalităţi;
 • Din acest moment debitorul va fi obligat la plata unor penalităţi de întârziere, în cuantum de 0.15%/zi calendaristică, în primele 90 de zile de la data scadenţei, iar după expirarea celor 90 de zile de 2% pe zi de întârziere, calculate asupra contravalorii facturii, până la data achitării integrale a debitului;
 • La acestea se vor adăugă daune-interese sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii, totalul penalităţilor putând depăşi contravaloarea debitului principal;
 • Plăţile pot fi realizate prin utilizarea oricăror instrumente de plată prevăzute de lege, vânzătorul având dreptul de a cere garantarea efectuării acestora prin oricare din modurile reglementate de normele legale în vigoare;
 • După 30 zile de la data scadenţei, vânzătorul va avea dreptul de a nu mai onora alte comenzi ale debitorului, şi de a nu mai elibera marfă acestuia decât după achitarea valorii facturilor restante, fiind îndreptăţit să procedeze la sistarea livrărilor către cumpărător;
 • În cazul în care cumpărătorul nu-şi îndeplineşte cu bună credinţă obligaţiile de plată sau dacă vânzătorul primeşte informaţii care reduc credibilitatea cumpărătorului, toate creanţele devin de îndată scadente, iar vânzătorul este îndreptăţit să denunţe unilateral, fără preaviz şi drept de compensare sau despăgubiri, să anuleze toate contractele încheiate cu cumpărătorul şi să nu mai onoreze nici o comandă lansată de cumpărător;
 • În situaţia în care, până la momentul livrării mărfii au loc majorări ale taxelor vamale, impozitelor, cursului de schimb valutar şi/sau altor cheltuieli esenţiale, vânzatorul are dreptul de a modifica preţurile ofertate fără notificarea prealabilă a cumpărătorului; 

 

Livrările:

 • Datele de livrare specificate sunt întotdeauna fără caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres;
 • Mărfurile sunt transportate pe cheltuiala clientului. Cu excepția cazului în care se convine altfel, ținând cont că la cumpărăturile peste 1.000 RON, transportul este asigurat de compania noastră;
 • În cazul mărfurilor deteriorate, a deficienţelor calitative/cantitative, vânzatorul se obligă să le remedieze/înlocuiască în termen de 7 zile de la data comunicării în scris a acestui aspect de către  cumpărător;
 • Cheltuielile efectuate cu înlocuirea mărfurilor constatate cu ocazia recepţiei ca fiind lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare cantitativ, se suportă de către vânzator;
 • Recepţia mărfurilor se va face de către delegatul cumpărător în prezenţa delegatului vânzător;
 • În situaţia în care se constată diferenţe de marfă, se vor consemna în nota de recepţie şi constatare diferenţe, notă datată, semnată şi ştampilată de delegaţii împuterniciţi ai părţilor contractante;
 • În cazul unor lipsuri materiale, cumpărătorul poate cere înlocuirea mărfii nu însă daune-interese;
 • Orice reclamaţie cantitativă, trimisă ulterior este inadmisibilă;
 • Reclamaţiile calitative cu privire la produsele livrate trebuie comunicate în scris vânzatorului în cel mult 48 de ore de la livrarea produselor sub sancţiunea inadmisibilităţii reclamaţiei;
 • În cazul mărfurilor deteriorate, a deficienţelor calitative/cantitative, vânzatorul se obligă să le remedieze/înlocuiască în termen de 7 zile de la data comunicării în scris a acestui aspect de către cumpărător;
 • Cheltuielile efectuate cu înlocuirea mărfurilor constatate cu ocazia recepţiei ca fiind lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare cantitativ, se suportă de către vânzător;
 • Vânzătorul nu răspunde de neconcordanţa dintre mărfurile livrate şi scopul pentru care au fost achiziţionate de către cumpărător;
 • Refuzul unor mărfuri nu-l scuteşte pe cumpărător de obligaţia de a achita contravaloarea mărfurilor pe care nu le refuză sau de a-şi executa celelalte obligaţii contractuale;
 • Prin semnarea documentelor de primire a mărfii de către cumpărător/transportatorul delegat al acestuia, vânzătorul este eliberat de orice fel de răspundere; 
 • La data preluării mărfurilor de către cumpărător/transportatorul delegat al acestuia, riscurile produselor se transmit de la vânzător la cumpărător;
 • Cumpărătorul este obligat să manipuleze, să depoziteze şi să utilizeze produsele conform prevederilor şi prescripţiilor date de vânzător/producător;
 • Vânzătorul nu răspunde pentru deficienţele apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către cumpărător; 
 
Reținerea din titlu:
 • Mărfurile rămân în proprietatea noastră până când toate pretențiile prezente în relația de afaceri au fost îndeplinite în totalitate, inclusiv cererile incidentale, cereri de compensare și încasarea de cecuri și cambii;
 • Pe parcursul operațiunilor normale de afaceri, clientul are dreptul de a prelucra și de a vinde mărfurile rezervate cu condiția ca aceasta să nu fie în mod implicit cu obligațiile de plată;
 • Gajarea bunurilor sau atribuirea lor cu titlu de securitate nu este permisă;
 • În cazul în care elementul livrat este montat altor elemente, clientul trebuie să atribuie titlul său la elementele noului produs/e pentru noi - în măsura în care nu avem deja prin lege dobândite co-proprietate, în mod proporțional cu mărfurile rezervate - se stochează aceeași în numele nostru, cu toată atenția cuvenită;
 • Denumirea acestor elemente trebuie pur și simplu să ne servească drept garanție până la valoarea bunurilor care fac obiectul de retenție din titlu;
 • Creanțele din orice revânzare a bunurilor și a articolelor fabricate din acestea sunt atribuite aici și acum pentru noi, dacă este cazul în măsura în care titlul nostru de co-proprietate este proporțional cu drepturile celorlalte părți;
 • La cerere, clientul trebuie să ne anunțe pentru creanțele atribuite și sumele respective și informează debitorul cu privire la această temă;
 • În așteptarea revocării noastre, clientul poate colecta creanțele alocate;
 • Sumele încasate trebuie plătite pentru noi până la valoarea cotei noastre și până la cererea la prețul de achiziție, după caz;
 • În cazul bunurilor preluate fiind instalate de către client ferm în proprietatea reală;
 • În cazul în care clientul a vândut creanța cu titlu de factoring autentice, cererea noastră va fi, prin urmare, din cauză imediată, iar clientul va pretinde, în contextul de factoring, atunci cererea noastră va cădea din cauză imediat, iar clientul poate atribui cererea sa ulterioară în raport factorul de aviz și transmite veniturile sale de vânzare către noi fără întârziere, noi acceptăm această misiune;
 • În cazul în care interesele de securitate depășesc cererea noastră cu mai mult de 110%, se angajează să elibereze, la cerere, din valorile mobiliare ale clienților până la o limită de acoperire adecvată, în cazul în care există mai multe titluri de valoare, alegerea va fi făcută la discreția noastră;
 • În cazul încălcării contractului - în special, implicit asupra plăților, ne rezervăm dreptul de a ne retrage din contract și de a ne revendica bunurile.

 

 Defecte / Garanție / Returnare:

 • Prezentul contract se referă exclusiv la obiectul achiziției oferind proprietățile, caracteristicile și utilizarea prevăzută specificate în descrierea produsului fabricantului, care sunt cunoscute de către client;
 • Aceste descrieri de produse sunt puse la dispoziția clientului, înainte de încheierea contractului de cumpărare;
 • Alte proprietăți și caracteristici sau orice utilizare dincolo de utilizarea prevăzută specificată, se consideră numai în cazul în care nu a fost confirmat în mod expres de către noi, în scris;
 • Orice defecte constatate trebuie să fie raportate imediat la noi în scris;
 • Acest lucru se aplică și defectelor care sunt constatate în urma unei tentative de îmbunătățire;
 • Defecte care nu sunt considerate defecte latente trebuie să fie raportate la noi într-o perioadă de 48 ore, după acceptarea mărfurilor;
 • Răspunderea noastră pentru defecte este condiționată de următoarele:
  • Defectele nu trebuie să fie din cauza utilizării necorespunzătoare;
  • Instalarea incorectă sau punerea în funcțiune;
  • Tratament neglijent;
  • Utilizarea materialelor de exploatare necorespunzătoare;
  • Înlocuirea materialelor de către client sau a unui terț, datorită uzurii naturale;
  • Lucrările de construcții defecte;
  • Chimice;
  • Influențe chimice sau electrice (cu excepția cazului în respectivele stări nu sunt din vina noastră).
 • La discreția noastră, vom satisface dreptul legal al clientului ulterior, fie pentru livrarea (înlocuire) sau îmbunătățirea ulterioară (reparații);
 • Clientul are dreptul să recurgă numai la noi, în conformitate cu legea statului roman, în măsura în care clientul nu a ajuns la niciun acord cu propriul său client care depășesc creanțele legale pentru defecte;
 • Vom plăti numai cheltuieli, cum ar fi de exemplu salarii, materiale, costurile de transport și de deplasare cu condiția ca aceste cheltuieli să nu fie majorate din cauza obiectului de livrare care a fost luat ulterior într-un alt loc decât sediul social al clientului de afaceri, cu excepția cazului în care acest transfer este în conformitate cu obiectele menționate;
 • Ne rezervăm dreptul de a soluționa orice pretenții asupra cumpărătorului afirmate inițial de către proprii clienți;
 • În cazul unor plângeri cu privire la defecte, plățile pot fi reținute numai de către client la o cantitate care este în mod rezonabil proporțională cu defectele care au fost constatate și furnizate;
 • În cazul în care notificarea de defecte nu este justificată, vom avea dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor efectuate, precum și cu privire la orice inspecție și costuri de testare percepute la noi de către furnizorii achizitorului;
 • Vom respinge toate mărfurile care sunt altele decât cele pe care le-am convenit în mod expres în prealabil și cele pentru bunuri suntem obligați prin lege să accepte randamente ca urmare a unei cereri de garanție justificată. În cazul excepțional care suntem de acord cu o astfel de întoarcere, mărfurile trebuie să fie returnate în ambalajul original, împreună cu o copie a facturii, specificarea motivul plângerii și pe cheltuiala clientului si a riscului. Ne rezervam dreptul de a percepe pentru costurile de întoarcere.

 

Răspundere

 • Vom accepta numai răspunderea pentru încălcarea obligațiilor contractuale, pre-contractuale sau legale în caz de intenție intenționată sau neglijență;
 • În cazul unei încălcări pur și simplu din neglijență a obligației din partea noastră sau din partea agenților noștri mandatați, vom fi răspunzători pentru încălcări sau neîndeplinirea obligațiilor numai fără a căror îndeplinire performanță datorită contractului nu ar fi posibil (,,obligații fundamentale contractuale" sau ,,obligații cardinale"), cu toate acestea numai pentru daunele previzibile tipice pentru tipul de contract;
 • Răspunderea pentru ascunderea frauduloasă a defectelor, răspunderea întemeiată pe ipoteza unui risc de garantare sau de achiziții publice, în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz) și răspunderea pentru rănire mortală, vătămare corporală și dăunătoare pentru sănătate nu sunt afectate, în orice moment;
 • limitările de mai sus ale răspunderii se aplică, de asemenea, reprezentanților legali, agenți și membrii ai firmei noastre noastre mandatați.

 

Confidențialitate și Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Servi Therm are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

 

Scopul colectării datelor este:

 

 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing
 • pentru oferirea serviciilor solicitate de către dumneavostră 
 • pentru confirmarea serviciilor pe care le-ati solicitat sau comandat în sistemul on-line și pentru furnizarea informațiilor suplimentare vizavi de acestea
 • în cazul aplicării pentru unul dintre posturile disponibile, echipa de HR vă va accesa datele, pentru a face parte ulterior din echipa Servi Therm 

 

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comanda Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Servi Therm și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus .

 

Prin citirea Documentului ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Servi Therm va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. 

 

Începând din Iunie 2015:

 • Dacă intrați sau cumparati de pe pagina online www.servitherm.ro, vă dati acordul in totalitate asupra termenilor si conditiilor acestei pagini, firme.
 • Traducere in engleză este numai în scop informativ. Versiunea originală in limba română se va aplica în cazul unor discrepanțe sau în caz de neconcordanță între cele două versiuni.
NEWSLETTER
ADAUGA ADRESA DE EMAIL
Ultimele noutati
Cum se realizeaza și ce beneficii ne generează
Date firma
SERVI THERM SAT SRL

Bulevardul Cetatii,Nr. 25 B
Timisoara, Timis
TEL
+40.730.411.277
Email:
info@servitherm.ro
vanzari@servitherm.ro
Copyright © 2023 Servi Therm Sat, Timisoara. Toate drepturile rezervate